Acasă Bucuresti-Ilfov Bucuresti București: Guvernul a aprobat proiectul de lege privind achizițiile sectoriale

București: Guvernul a aprobat proiectul de lege privind achizițiile sectoriale

DISTRIBUIȚI

sedinta guvern140774 – 27102015 –  Guvernul a aprobat proiectul de lege privind achizițiile sectoriale, proiect de act normativ ce transpune în legislația națională cea mai recentă directivă europeană în domeniu (Directiva 2014/25/UE) și care abordează procesul de achiziție în sectoare specifice de activitate în sensul asigurării unei creșteri inteligente, ecologice, favorabile incluziunii sociale.

Proiectul de lege va reglementa procesul de achiziție de către entitățile contractante care desfășoară activitățile relevante ce intră în domeniul de aplicare, respectiv: gaze și energie termică, energie electrică, apă, servicii de transport, porturi și aeroporturi, servicii poștale. În privința serviciilor poștale trebuie menționat faptul că față de legislația în vigoare (OUG 34/2006), sunt excluse serviciile de poştă electronică, serviciile financiar-poştale, serviciile filatelice  și serviciile logistice. De asemenea, proiectul de lege include ca activități relevante extracția de petrol și gaze, precum și prospectarea şi extracția de cărbune sau alți combustibili solizi, însă comparativ cu legislația în vigoare (OUG 34/2006) nu este inclusă explorarea petrolului și a gazelor naturale.

Actul normativ se va aplica entităților contractante: autorități contractante, întreprinderi publice, companii private care funcţionează în baza unor drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competentă, cu condiția desfășurării unei activități relevante. Drepturi speciale sau exclusive sunt drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante la una sau mai multe entități și care afectează substanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate.

Procedurile de atribuire reglementate de proiectul de lege se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

1.828.762 lei, pentru contractele sectoriale de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții;

22.908.118 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări;

4.417.300 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute lege (de exemplu: servicii de sănătate, de învățământ, sociale, servicii de indemnizații, de asigurări sociale etc).

Autorităţile contractante vor avea dreptul să achiziționeze direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 66.259,5 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 265.038 lei.

Aceste praguri valorice au fost stabilite în acord cu Directivele europene în materie. Prin normele de aplicare a proiectului de lege va fi reglementată procedura simplificată pentru atribuirea contractelor a căror valoare este mai mică decât pragurile reglementate exclusiv pentru autoritățile contractante. Restul entităților contractante, respectiv întreprinderi publice sau companii private care beneficiază de un drept special sau exclusiv, vor dispune de libertate în alegerea acestor proceduri.

Pentru reducerea timpului și creșterea eficienței, se va introduce obligativitatea utilizării mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire începând cu luna aprilie 2017 pentru unități de achiziții centralizate și din octombrie 2018 pentru toate entitățile contractante.

Noul act normativ va reglementa posibilitatea ca entitatea contractantă să atribuie contractul sectorial ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, identificarea acestuia realizându-se pe baza unuia dintre criteriile de atribuire „preţul cel mai scăzut”, „costul cel mai scăzut” sau „cel mai bun raport calitate-preţ”, astfel încât entitățile contractante sunt încurajate să ia în considerare şi alţi factori, nu exclusiv preţul.

Criteriul “preţul cel mai scăzut” nu va fi utilizat în cazul procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale şi care prezintă un grad de complexitate ridicat, ci doar criteriul “cel mai bun raport calitate-preţ”.

 În ceea ce privește încheierea contractelor în baza unui acord-cadru, proiectul de lege include reglementări flexibile. Durata acordului-cadru va fi de maximum 8 ani, pe parcursul acestei durate contractele subsecvente urmând a fi atribuite în temeiul unor norme și criterii obiective, stabilite prin documentația de atribuire, ce pot include reluarea procedurii concurențiale între acei operatori economici care sunt parte la acordul-cadru astfel cum a fost încheiat.

 Proiectul de lege reglementează o nouă procedură de atribuire, respectiv parteneriatul pentru inovare, utilizată de entitatea contractantă atunci când identifică necesitatea dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare. În acest caz,  se va utiliza în mod exclusiv criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ.

În scopul simplificării procedurilor, va fi reglementată posibilitatea ca, în vederea participării la o procedură de atribuire, ofertanţii să depună iniţial un document unic european în format electronic (DUAE), urmând ca numai ofertantului clasat pe primul loc să îi fie solicitate documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor cuprinse în DUAE.

De asemenea, entitățile contractante vor avea posibilitatea să se consulte în mod transparent cu piaţa, în vederea obţinerii unui răspuns cu privire la evoluţiile cu caracter tehnic şi financiar din domeniul achiziţiei sectoriale pentru care se intenţionează aplicarea unei proceduri publice competitive şi transparente.

În ceea ce privește criteriile de calificare și selecție, acestea sunt reglementate exclusiv pentru autoritățile contractante, restul entităților contractante (altele decât autorităţile contractante) pot stabili la nivel intern norme şi criterii obiective pentru selectarea ofertanților/candidaților.

Proiectul de lege reglementează posibilitatea și condițiile în care subcontractanții propuși pot fi înlocuiți, condițiile în care un contract sectorial poate fi modificat pe durata executării acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, precum și cazurile care conduc la denunţarea unilaterală a unui contract sectorial de către entitățile contractante. De asemenea, este prevăzut mecanismul de plăți directe către subcontractanți, care va fi detaliat în legislația secundară. –  PROMPT MEDIA

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.