Acasă Bucuresti-Ilfov Bucuresti București: Noua lege a cadastrului, complet rescrisă

București: Noua lege a cadastrului, complet rescrisă

DISTRIBUIȚI

 cadastru-material143535 – 07042016  – Ministerul Dezvoltării a elaborat proiectul noii legi a cadastrului, care să înlocuiască Legea nr. 7/1996, împreună cu Banca Mondială. Noua reglementare, scrie Curierul Național, permite şi înregistrarea construcţiilor pentru care nu există documente justificative, cu menţiunea destinaţiilor şi categoriilor de folosinţă identificate la faţa locului

Registrator poate fi orice român licenţiat în Drept, care a îndeplinit timp de cinci ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat timp de trei ani funcţia de notar public, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcţie de specialitate juridică

Noua lege a cadastrului a fost complet rescrisă şi cuprinde șapte titluri (Dispoziţii generale; Cadrul instituţional; Componentele sistemului integrat de cadastru şi de carte funciară; Deschiderea cărţilor fun­ciare şi înregistra­rea în sistemul integrat; Procedura de recepţie şi de înscriere ulterioară deschiderii cărţii funciare; Răspundere şi sancţiuni; Dispoziţii finale şi tranzitorii).  Unul dintre cele mai importante elemente de noutate îl reprezintă reglementarea primei înregistrări în sistemul integrat, respectiv intabularea drepturilor reale, notarea posesiei şi intabularea ulterioară a dreptului real şi închiderea vechilor evidenţe. Potrivit acesteia, se propune rezolvarea temporară a unor situaţii excepţionale întâlnite în practică, respectiv deficitul în tarla în zonele care au făcut obiectul legilor fondului funciar, precum şi reglementarea efectelor juridice ale posesiei notate în cartea funciară. ”Proiectul de lege prevede res­pectarea principiului realităţii, astfel că se vor înregistra şi construcţiile pentru care nu există documente justificative şi se vor menţiona destinaţiile şi categoriile de folosinţă identificate la faţa locului, fără însă a se aduce atingere prevederilor din legile speciale care nu au fost observate la momentul edificării, respectiv, schimbării destinaţiei sau categoriei de folosinţă”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Potrivit Titlului IV, Secţiunea 4, prima înregistrare în sistemul integrat se realizează pe baza documentelor tehnice ale cadastrului recepţionate. ”În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării lucrărilor sistematice, se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate privată în favoarea unităţii administrativ-teritoriale. După curgerea unui termen de trei ani se prezumă renunţarea la dreptul de proprietate, iar unitatea administrativ-teritorială va putea proceda conform dispoziţiilor art. 889 alin. (2)  C. civ.  Persoanele interesate se vor putea prevala de dispoziţiile art. 930 C.civ. privind uzucapiunea extratabulară. Cu toate acestea, oricând înainte de înscrierea dreptului de proprietate dobândit în condiţiile alin. (1), dreptul de proprietate poate fi intabulat  la cererea proprietarului, în baza unei documentaţii cadastrale care să certifice corespondenţa cu imobilul înregistrat în sistemul integrat, avizată de oficiul teritorial, a actului de proprietate, precum şi a certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidenţele fiscale pe numele solicitantului”, se arată în proiect.

Notarea posesiei. Intabularea ulterioară a dreptului de proprietate

În cazul imobilelor care fac obiectul lucrărilor sistematice, în lipsa actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, în documentele tehnice se înregistrează posesia asupra imobilului, pe baza identificării efectuate de persoana autorizată şi a fişei de interviu semnate de către posesorul imobilului şi de persoana autorizată în care acesta declară că posedă imobilul sub nume de proprietar; este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul ma­tri­monial; nu a înstrăinat sau grevat imobilul; imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor; înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris.

După notarea posesiei, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în favoarea posesorului, fie la cererea posesorului sau a succesorilor acestuia, în baza actului de proprietate sau în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive, fie din oficiu, la împlinirea unui termen de trei ani de la momentul deschiderii noii cărţi funciare în care a fost notată posesia, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare.

Ultimul posesor notat în cartea funciară va beneficia de intabularea dreptului său de proprietate, din oficiu, la împlinirea termenului de trei ani.

Închiderea vechilor evidenţe

Ca urmare a recepţiei documentelor tehnice, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi a oricăror alte e­vi­denţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc cu planul cadastral şi cu noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării lucrărilor sistematice şi des­chiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea. În cazul imobilelor înregistrate din oficiu în sistemul integrat prin înregistrare sistematică, dovada drepturilor reale şi a limitelor imobilelor se face cu extrasul de carte funciară, respectiv cu extrasul de plan cadastral, care au forţa juridică a înscrisurilor autentice.

Înregistrarea sporadică – Înregistrarea unui imobil în sistemul integrat se poate realiza la cererea persoanei interesate sau a altor persoane ori autorităţi, în cazurile prevăzute de lege.

Înregistrarea se efectuează pe baza înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real; a documentaţiei cadastrale recepţionate pentru deschiderea cărţii funciare recepţionate, prin care s-a atribuit număr cadastral imobilului; dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară, după caz. Înscrisul doveditor poate fi şi certificatul de moştenitor, indife­rent de data decesului autorului succesiunii actul de partaj voluntar încheiat în formă autentică sau hotărârea de partaj judiciar, indiferent de data actului. Actul sub semnătură privată, valabil în­che­iat, potrivit legii aplicabile la data încheierii sale, va fi luat în consi­derare dacă are dată certă.

În lipsa actelor de proprietate, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei pe baza documentaţiei cadastrale recepţionate de oficiul teritorial, ca urmare a necontestării posesiei; declaraţiei pe proprie răspundere date în formă autentică; certificatul elibe­rat de către autoritatea administraţiei publice locale din care să rezulte că a fost efectuată procedura de publicare a documentaţiei cadastrale în vederea notării pose­siei şi că nu s-au formulat opoziţii; proces verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate.

Aceste ultime prevederi nu sunt însă aplicabile imobilelor care au făcut obiectul legilor fondului funciar.

Documentaţia cadastrală va fi întocmită pe cheltuiala persoanei interesate şi va fi prezentată oficiului teritorial pentru avizare, fără atribuire de număr cadastral.

Şefii ANCPI vor avea un mandat de șase ani

Autoritatea Naţională de Cadastru (ANCPI) va fi condusă de un consiliu, format din nouă membri, incluzând reprezentanţi din sectorul public, respectiv câte un reprezentant al MFP, MJ şi MECRMA, trei reprezentanţi ai MDRAP, un reprezentant al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi un reprezentant al Uniunii Geodezilor din România.

Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de șase ani exclusiv pe criterii de competenţă profesională şi pot fi revocaţi de premier, la propunerea motivată a ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Personalul de specialitate în domeniul cadastrului şi cărţii funciare cuprinde consilieri de cadastru, ingineri-şefi, asistenţi-registratori, registratori de carte funciară, registratori coordonatori, registratori şefi.

Poate ocupa funcţia de registrator persoana care îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii: este cetăţean român sau al unui stat membru UE sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiei şi are domiciliul sau reşedinţa în România; are capacitatea drepturilor civile;  este licenţiat în drept;  nu are antecedente penale;  se bucură de o bună reputaţie;  cunoaşte limba română; este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei;  a îndeplinit timp de cinci ani funcţia de asistent-re­gistrator sau a exercitat timp de 3 ani funcţia de notar public, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcţie de specialitate juridică; a promovat concursul sau, după caz, examenul organizat potrivit legii. – PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.