Acasă Social București: Guvernul a aprobat Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016...

București: Guvernul a aprobat Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016 – 2020

DISTRIBUIȚI

– 145437 – 27072016 –  Guvernul a aprobat Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016 – 2020. Strategia include un set de acțiuni, cu termene-țintă, pentru îmbunătățirea performanței profesionale, transparența, prevenirea corupției, integritatea și independența politică în administrația publică, pentru o perspectivă durabilă a carierei, pentru servicii publice mai bune și îmbunătățirea percepției cetățenilor privind administrația.

functionari publiciStrategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-  2020 promovează principiile și direcțiile de acțiune din Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014 – 2020 și reflectă, detaliază și completează perspectiva privind resursele umane în administrația publică așa cum este prezentată în SCAP, concentrându-se pe domeniul funcției publice.

În consecință, bugetul estimat pentru implementarea SDFP privind dezvoltarea funcției publice este de 554.310,6 mii lei și se încadrează în bugetul aprobat pentru SCAP 2014 – 2020. Bugetul depinde și poate varia în funcție de accesarea fondurilor europene și de prioritățile guvernamentale privind domeniul resurselor umane în administrația publică. Finanțarea obiectivelor și acțiunilor planificate prin această strategie se va face cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum și din alte surse legal constituite. Pentru anul 2016, adoptarea Strategiei nu implică modificări ale bugetului și ale numărului de personal prevăzute, altele decât cele stabilite prin Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice aprobată prin HG 909/2014.

Asigurarea unui cadru instituțional și de management în administrație stabil, cuprinzător, coerent și transparent

Acțiunile prevăzute în SDFP 2016-  2020 vizează, în primul rând, asigurarea unui cadru instituțional și de management al resurselor umane din administrația publică stabil, cuprinzător, coerent și transparent, cel târziu până la sfârșitul anului 2017. După acest termen, se estimează ca până la finalul perioadei de aplicare a Strategiei, anul 2020, să nu mai fie nevoie de nicio modificare de fond inițiată de Guvern la nivel de legislație primară a cadrului instituțional și de reglementare în domeniul funcției publice. De asemenea, în perioada 2017 – 2020 vor exista cel mult alte două modificări de fond la nivel de legislație secundară/norme de aplicare a cadrului instituțional și de reglementare în domeniul resurselor umane, iar numărul de avize de modificare a structurii de funcții publice sau de reorganizare a activității în instituții și autorități publice pe parcursul unui an să scadă cu cel puțin 50% față de numărul mediu anual de astfel de avize calculat pentru ultimii 5 ani.

Un alt element important al strategiei aprobate de Guvern vizează clarificarea rolului și mandatului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), precum și consolidarea capacității sale administrative. ANFP își va păstra atribuțiile cuprinse în actualul cadru legislativ privind managementul resurselor umane în domeniul funcției publice. În plus, noul său mandat va crește și va defini mai clar capacitatea ANFP de a acorda asistență instituțiilor publice aflate în curs de organizare sau reorganizare și de a monitoriza implementarea acestor procese, cu posibilitatea de a propune soluții.

Documentul prevede și implementarea unui sistem informatic național de evidență a ocupării în administrația publică pentru toate categoriile de funcții sau posturi, prin extinderea și adaptarea în acest scop a sistemului electronic național de evidență a ocupării în administrația publică prevăzut în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020. Cel târziu până la sfârșitul anului 2017, înregistrările în acest registru electronic trebuie să acopere minimum 80% din totalul funcțiilor publice vizate de SDFP.

Simultan va fi extins și adaptat sistemul informatic REVISAL gestionat de Inspecția Muncii pentru a putea colecta și furniza date referitoare la personalul contractual plătit din fonduri publice, ca parte a sistemului național de colectare a datelor despre piața muncii și persoanele active din cadrul acesteia, de o manieră compatibilă cu structura sistemului informatic al ANFP, prin dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de interoperabilitate a celor două sisteme.

O altă măsură prevăzută în Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020 este crearea unei structuri de guvernanță de tip ”consiliu”, ca o structură independentă, cu rol în avizarea strategiilor privind funcția publică, resursele umane și formarea în administrație, dar și în evaluarea îndeplinirii obiectivelor asumate în domeniu.

Recrutarea, promovarea, evaluarea și salarizarea, pe bază de standarde de competență și performanță

În materie de resurse umane, principalele acțiuni incluse în strategie vizează introducerea cadrelor de competență/standarde ocupaționale actualizate pentru toate categoriile de funcții, care să stea la baza proceselor de recrutare, evaluare și formare. Termenul propus pentru stabilirea acestor standarde este sfârșitul anului 2019. De asemenea, va fi evaluată și testată fezabilitatea introducerii concursului național ca bază unică de intrare în corpul funcționarilor publici, dar și de consiliere și orientare profesională specializată pentru dezvoltarea unei cariere în administrația publică și funcția publică. Noile proceduri de recrutare și selecție pentru funcțiile publice vor fi parțial informatizate, adaptate scopului și nivelului funcției și orientate spre aspecte relevante din punct de vedere al competențelor persoanelor interesate. Vor fi create noi mecanisme de planificare a activităților și de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de promovare.

Strategia aprobată de Guvern își propune transparență, echitate și predictibilitate în politicile salariale finanțate din fonduri publice. Până în 2020, diferența procentuală între salarii în plată pentru funcții similare va fi de cel mult 30%, urmând să fie stabilită mai clar o relație directă între venit și performanța individuală și cea organizațională și să fie eliminate sistemele specifice anumitor sectoare. Acest lucru implică elaborarea și implementarea cadrului metodologic pentru transparența, monitorizarea și controlul salarizării, sporurilor și a altor drepturi salariale în domeniul funcției publice, corelate cu revizuirea Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Până la sfârșitul anului 2018 sistemul de formare și perfecționare profesională a funcționarilor din administrație va fi restructurat și va fi reînființat Institutul Național pentru Administrație (INA), în vedere
a furnizării de programe de formare cu un curriculum standard pe arii de competență specifice. INA își va desfășura activitatea sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și va avea relații de colaborare instituțională cu ANFP.

Totodată, până în martie 2017 va fi analizată continuarea programelor de tipul Young Proffesional Scheme, consilierilor de afaceri europene și bursierilor Guvernului României, prin evaluarea eficienței funcționarilor recrutați din cadrul acestor programe care au rămas în administrație.

evaluare-angajatiEtica și integritatea în exercitarea funcției publice

Cât privește etica, integritatea și prevenirea corupției în cadrul administrației, documentul aprobat astăzi de Guvern își propune ca până cel târziu la sfârșitul anului 2020 numărul total al incidentelor de integritate înregistrate și raportate să scadă cu cel puțin 30%. Acțiunile prevăzute în acest scop vizează, în primul rând, susținerea responsabilității și a responsabilizării în funcția publică prin transparentizarea informațiilor de interes public, mai ales în domenii sensibile, respectiv, achiziții publice, investiții publice, rezultatele detaliate (plăți) ale execuțiilor bugetare, evaluările preliminare și analizele detaliate ale impactului politicilor publice, rapoartele de monitorizare și evaluare ex-post a politicilor publice. Va fi consolidat statutul și rolul consilierului de etică, concomitent cu dezvoltarea capacităților instituționale de implementare a mecanismelor de consiliere pe probleme de etică, vor fi introduse reguli actualizate privind conduita și în baza unor criterii și proceduri clare, până în 2017, vor fi definite așa-numitele funcții sau posturi care pot fi considerate sensibile și va fi stabilit un sistem coerent de evidență și manageriat al acestora.

Strategia privind dezvoltarea funcției publice (SDFP) 2016-2020 face parte din categoria strategiilor tematice pentru administrația publică românească, parte a efortului pe termen mediu de îmbunătățire a guvernării, și este prevăzută în Planul de acțiuni pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante privind existența unui cadru strategic de politică pentru consolidarea eficienței administrative a statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv reforma administrației publice.

Elaborarea strategiei s-a făcut pe baza unor analize și studii tematice având ca obiect cadrul instituțional de management al resurselor umane din administrație, sistemele de recrutare, formare și de evaluare. Procesul de elaborare a strategiei a inclus consultări cu factorii interesați, precum reprezentanți ai instituțiilor administrației publice centrale, ai structurilor asociative din administrația publică, sindicate ale funcționarilor publici, universități și organizații neguvernamentale. –  PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.