Acasă Anchete Fost director general al RATB, dat pe mâna Parchetului de ANI

Fost director general al RATB, dat pe mâna Parchetului de ANI

DISTRIBUIȚI

159752 – 24052021 – Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a patru persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

 

 

ADRIAN SORIN MIHAIL,

fost Director general în cadrul Regiei Autonome de Transport București – R.A.T.B (actuala Societate de Transport București – S.T.B.)

SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către ADRIAN SORIN MIHAIL, a infracțiunii de „conflict de interese” (text în vigoare până la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu aferente funcției de Director General al Regiei Autonome de Transport București (fiind suspendat din funcția de șef serviciu în cadrul Serviciului Progamare) a îndeplinit acte prin care a obţinut direct un folos patrimonial pentru sine, respectiv a semnat Hotărârea prin care s-a adoptat încetarea suspendării din funcția de șef serviciu și totodată numirea sa într-o funcție superioară (inginer șef) în cadrul Direcției Exploatare.

 

CHIREA SORIN DAN,

Șeful Secției Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, Județul Teleorman

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 noiembrie 2017-17 februarie 2019, simultan cu funcţia de Șef secție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria a exercitat și funcția de administrator în cadrul a două societăți comerciale, încălcând dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 96/2006.

 

PARASCHIV VALENTIN,

fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Alunu, Județul Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deținerii calității de Consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local în baza cărora, începând cu data de 18 februarie 2019 a fost numit în funcția contractuală de Șef al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu, încălcând dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

GHEORGHE CONSTANTIN – GABRIEL,

fost Inspector de muncă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 02 septembrie – 25 octombrie 2019 a deținut și exercitat simultan cu funcția publică de inspector de muncă la Compartimentul Control Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău și funcția de director adjunct provizoriu în cadrul Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, încălcând dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit.c) din Legea nr.161/2003 coroborate cu dispozițiile art.445, alin.(1), (2) (3) și (4), art. 462 și art. 520 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Gheorghe Constantin – Gabrielnu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 178, alin.(1), lit. g) din Legea 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;

– art. 185, alin. (15) din Legea nr. 96/2006, potrivit căruia „(15) Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) și g) referitoare la incompatibilități și ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare și a plății de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condițiile legii, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice”.

– art. 70 din Legea 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”.

– art. 77 din Legea 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”.

– art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit.c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu   exercitarea oricărei alte  funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică;

– art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit.c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activități remunerate sau neremunerate, după cum urmează: (…) c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;

– art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1)”.

– art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine (…)”.

– art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(…) consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali (…) sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței;

– art.445, alin. (1), (2) (3) și (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, potrivit căruia „Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor’’, care prevăd la: alin. (1) Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită; alin. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora; alin. (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal; alin. (4) La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese.

– art. 462, alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, potrivit căruia „Funcţii sau activităţi care nu sunt incompatibile cu funcţia publică”, care prevăd la: alin. (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, prin care se stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu funcţia publică.(…) alin. (3) Funcţionarii publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a respecta programul de lucru prevăzut de lege sau de reglementările proprii ale instituţiilor în cadrul cărora sunt numiţi”.

– art. 520, lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, potrivit căruia „Destituirea din funcția publică” (…)lit. b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într – un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate, situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările ulterioare”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  (…)  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.