Acasă Uncategorized Bucuresti: A fost finalizat Ghidul de completare a declaratiilor de avere si...

Bucuresti: A fost finalizat Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese

DISTRIBUIȚI

93936 – 16092010 – Agenţia Naţională de Integritate (ANI), în cooperare cu Societatea Academică din România (SAR), au finalizat Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese, realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative. Ghidul a fost elaborat în baza proiectelor „Strengthening the capacity of the National Integrity Agency”, finanţat prin Programul „MATRA-KAP”, dezvoltat de Ambasada Regatului Ţărilor De Jos (Olanda) la Bucureşti, respectiv, „Increasing accountability in public administration”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, Comisia Europeană. Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese se regăseşte, în format electronic, pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Integritate. Ghidul va fi editat şi în formă tipărită şi va fi distribuit tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice. Cele mai importante elemente de noutate pe care Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese le introduce ca urmare a modificărilor legislative, sunt următoarele: a) completarea declaraţiilor de avere şi de interese la toate rubricile din formular, urmând ca la publicarea lor pe pagina de Internet a Agenţiei să fie anonimizate următoarele informaţii: adresa imobilelor declarate (cu excepţia localităţii unde sunt situate), adresa instituţiei care administrează activele financiare, codul numeric personal, precum şi semnătura. b) precizarea valorii exacte a fiecărui venit realizat, fără a se face trimitere la alte documente justificative (ex: fişa fiscală). c) includerea la punctul 5 din declaraţia de interese a informaţiilor privind contractele, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar, încheiate în mod direct de către declarant, soţul sau soţia acestuia, de către rudele de gradul I ale declarantului. De asemenea, se vor declara contractele încheiate cu persoane juridice la care persoanele de mai sus au participaţii: societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii. e) conform prevederilor Legii nr. 176/2010, au fost introduse noi categorii de persoane care au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de interese, după cum urmează: membrii în Comisia Europeană din partea României, membrii Consiliului Economic şi Social, personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare. www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.