Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 31...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 31 august 2022

DISTRIBUIȚI

  166190 – 31082022  –

PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

PROIECTE DE ORDONANȚE

PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

PROIECT DE ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare

PROIECT DE ORDONANȚĂ privind reglementarea unei măsuri financiar – fiscale şi bugetare

PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plății cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică – România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă in Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de membru instituţional în cadrul Institutului Internaţional de Statistică

PROIECT DE ORDONANȚĂ privind licenţa industrială unică

PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 119 alin. (1) – (4), art. 119(1) şi 119(2) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 10 alin. (1(2)) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea codului de clasificaţie, a valorilor de inventar şi datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea descrierii tehnice, actualizarea valorilor de inventar, schimbarea titularului dreptului de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru comasarea nr. MF 34911 şi 153268 la poziţia cu nr. MF 34911 şi comasarea nr. M.F. 35002 şi 166264 la poziția cu nr. M.F. 35002

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta ocolitoare Giurgiu”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta ocolitoare Giurgiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind sistemele de transport inteligente pentru perioada 2022-2030

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unei construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, precum şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al Oraşului Jimbolia, Judeţul Timiş

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea redării în circuitul agricol a unor terenuri înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale ,,Extinderea sistemului de transport din România pentru preluarea gazului de la ţărmul Mării Negre”, scoase temporar din circuitul agricol

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a bunului imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea imobilului din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 1 lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr.147/2007 pentru aprobarea plății contribuțiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenţiei Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene şi ale Instrumentului european pentru pace, referitoare la operațiile Uniunii Europene care au implicaţii militare sau din domeniul apărării

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 2770 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.367/2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana” al judeţului Bihor

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 4 Ia Hotărârea Guvernului nr.369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PRIMĂ LECTURĂ)

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României la constituirea Fondului special de solidaritate al managementului traficului aerian european prin care vor fi sprijinite Ucraina şi Republica Moldova în susţinerea costurilor, aferente anului 2022, cu personalul operaţional şi tehnic din cadrul furnizorilor serviciilor de navigaţie aeriană din cele două state, în condiţiile aprobării unei asemenea măsuri prin Decizie a Comisiei permanente a Organizaţiei Europene pentru Securitatea Navigaţiei Aeriene (EUROCONTROL)

MEMORANDUM cu tema: Constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilienţei energetice şi implementării proiectelor de infrastructură în energie

MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi didactice, didactic auxiliare şi de cercetare vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022, precum şi ocuparea posturilor didactice de predare vacante sau rezervate şi a unor posturi didactice auxiliare şi nedidactice din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022- 2023

NOTE

NOTĂ referitoare la execuţia bugetului pe investiţii finanțate la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pe anul 2022

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Chişcani, judeţul Brăila, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea imobilului în suprafaţă totală de 15.162 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Chişcani, identificat în cartea funciară a comunei Chişcani nr. 77203, nr. cadastral 77203, din domeniul public al comunei Chişcani, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizat ca facilitate de instruire la apă a subunităţilor de pontonieri, poduri, treceri nave fluviale, cercetare de geniu, infanterie şi cercetare din cadrul structurilor subordonate Statului Major al Forţelor Terestre

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea imobilului teren în suprafaţă de 67.511 mp, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Craiova, identificat în cartea funciară a municipiului Craiova nr. 214726, nr. cadastral 214726, din domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE cu privire la 26 iniţiative legislative

ANALIZE

ANALIZĂ privind stadiul elaborării Proiectului de Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.